Geri

       M. Öcal OĞUZ

Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? adını taşıyan bu kitap, kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün 17 Ekim 2003 tarihinde kabul ettiği Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi başta olmak üzere, 1989 Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararı, 1994 Yaşayan İnsan Hazineleri, 1997/98 İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Başyapıtları gibi bilgi, belge ve programlarının eleştirisine, tanıtılmasına ve Türk kültür çalışmaları açısından yorumlanmasına yönelik bir içeriğe sahiptir. Çalışma sırasında UNESCO'nun kültür üzerine ürettiği birçok belge doğal olarak gözden geçirilmiş ise de, karşılaştırmalar yapmak açısından 1972 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması ile 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi sözleşmeleri üzerinde daha ayrıntılı durulmuştur.

Elinizdeki kitapta, aynı zamanda küreselleşmenin ve kültürel tek-tipleşmenin doğurduğu sorunlar Türk kültürü üzelinde tartışılmakta ve "Pamuk Prenses"in "Nardaniye Hanım"ı, "Robin Hood"un "Köroğlu"nu, "Pegasus"un "Kırat"ı, "Romeo ve Juliet"in "Kerem ile Aslı"yı ve tabii bunlar gibi yüzlerce hatta binlerce ortak bellek unsurunu gerek gündelik hayattan gerekse sanat üretim ve tüketim alanlarından uzaklaştırmasının Somut Olmayan Kültürel Mirasa dayalı Kültürel İfade çeşitliliğini nasıl ortadan kaldırdığına dikkat çekilmekte ve Sözleşmeden hareketle çözüm önerileri getirilmektedir.