Geri

                                          Yerke ÖZER

Folklor: Tarih ve Kuram adını taşıyan bu kitap, Yuri Sokolov'un Rus Folkloru adlı kitabının "Folklorun Doğası ve Halkbilimi Meseleleri" ve "Folklor Tarihi" başlıklarını taşıyan birinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümün "Folklorun Doğası ve Halkbilimi Meseleleri" başlıklı ilk kısmında Rusya'daki folklor süreçleri üzerinde durulurken, "Folklor Tarihi" adlı ikinci kısımda XIX. yüzyıldan başlayarak folklor çalışmaları tarihsel ve kuramsal açıdan Rusya'daki yansımalarıyla birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Sokolov, folklor tarihini Machperson, Herder, Grimm Kardeşler, Thoms, Müller, Kuhn, Benfey, Veselovski, Freud, Tylor, Lang, Frazer, Naumann, Azadovski, Jirmunskiy, Afanasiyev, Propp, Aarne, Krohn, Bédier, Sydow, Olrik, Gorki ve daha bir çok önemli isim etrafında "Ossian," "Hint-Avrupa," "Mitoloji," "Göç," "Ödünçleme," "Psikanaliz," "Antropoloji," "Yıkık Kültür," "Fin," "Tarih," "Biçimcilik" ve nihayet "Toplumcu Gerçekçilik" gibi önemli kuramlar açısından incelemektedir.